پرتو هاي ايمن، راهگشاي تشخيص و نجات بخش زندگي

آدرس:

مشهد- خیابان ابن سينا- روبروی سه راه ادبيات-نبش ابن سینا 2/3 - ساختمان 46

تلفن تماس:

051-38455844

مرضيه ابراهيمي

کنترل بارداري
سونوگرافي1
سونوگرافي2
dr.williams@medicpress.com
ساعت ویزیت
روز شنبه
۳ بعداز ظهر تا ۱۰٫۳۰ شب
روز یکشنبه
۳ بعداز ظهر تا ۱۰٫۳۰ شب
روز دو شنبه
۳ بعداز ظهر تا ۱۰٫۳۰ شب

درباره من