پرتو هاي ايمن، راهگشاي تشخيص و نجات بخش زندگي

آدرس:

مشهد- خیابان ابن سينا- روبروی سه راه ادبيات-نبش ابن سینا 2/3 - ساختمان 46

تلفن تماس:

051-38455844

دکتر پولار تروی

متخصص اطفال
طبقه اول
بخش اطفال: اتاق 101
021-000000
dr.pollar@medicpress.com
نمایش مشخصات
طبقه پنجم
اتاق 511
021-000000
dr.scully@medicpress.com
نمایش مشخصات
طبقه سوم
اتاق 301
021-000000
dr.williams@medicpress.com
نمایش مشخصات
طبقه چهارم
اتاق عملیات اصلی
021-000000
dr.davis@medicpress.com
نمایش مشخصات

دکتر سبز آلفی

متخصص مغز و اعصاب
طبقه دوم
اتاق 205
021-00000
dr.green@medicpress.com
نمایش مشخصات

دکتر فاکس مالدر

متخصص پوست
طبقه دوم
بخش پوست: اتاق 204
021-000000
dr.mulder@medicpress.com
نمایش مشخصات